ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
 

 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
1
...
Giám đốc
02623 942 424
....
2
Mai Thế Tạo
P. Giám đốc
02623 954 464
0905 119 565
3
Vũ Đình Tuệ
P. Giám đốc
02623 954 464
0913 434 151