ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Góp ý văn bản

 Quy trình, thủ tục góp ý Dự thảo văn bản:

1. Phạm vi góp ý:

            a) Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành văn bản;

            b) Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo văn bản;

           c) Nội dung và thể thức của dự thảo văn bản (tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, phù hợp với thực tế của dự thảo văn bản; Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản; Thủ tục soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản; Tính khả thi của dự thảo văn bản…

2. Yêu cầu về hồ sơ:

a) Công văn yêu cầu góp ý của cơ quan soạn thảo (hoặc chủ trì soạn thảo) văn bản;

b) Dự thảo văn bản;

c) Các tài liệu có liên quan.

3. Thời gian và quy trình góp ý:

            Thời gian góp ý tại Sở Tư pháp tối đa là 04 ngày đối với các dự thảo văn bản bình thường và 05 ngày đối với các dự thảo văn bản phức tạp, kể từ ngày nhận được hồ sơ về Dự thảo văn bản (Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quy định thời gian góp ý dự thảo văn bản chung là 05 ngày). Cụ thể:

          - Sau khi nhận được Công văn yêu cầu góp ý của cơ quan soạn thảo và dự thảo văn bản, Lãnh đạo Sở xem xét, chuyển và chỉ đạo Phòng chuyên môn của Sở (thực hiện trong ngày - cùng ngày nhận được Công văn yêu cầu góp ý) để nghiên cứu, tham mưu thực hiện việc góp ý;

           - Thời gian nghiên cứu, tham mưu thực hiện việc góp ý tại Phòng chuyên môn của Sở tối đa là 02 ngày đối với dự thảo văn bản bình thường và 03 ngày đối với dự thảo văn bản phức tạp. Ngay sau khi thực hiện xong, chuyển hồ sơ và dự thảo văn bản góp ý để báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, ký phát hành;

           - Thời gian tối đa để Lãnh đạo Sở xem xét, ký phát hành văn bản góp ý là 01 ngày.

 

Tin đã đưa
  • Lĩnh vực Công chứng ( 08/08/2013 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk