ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chức năng, nhiệm vụ: 

 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng hương ước, quy ước; xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:
a) Xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trình UBND tỉnh ban hành; tổ chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.
b) Giúp Giám đốc thực hiện chức năng của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch liên ngành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
c) Xây dựng kế hoạch và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; biên soạn và chịu trách nhiệm về nội dung các loại tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện nhiệm vụ thường trực của Bản tin Tư pháp, Trang tin điện tử, xây dựng và đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện kế hoạch tin, bài của Bản tin Tư pháp, Trang tin điện tử thường kỳ, chuyên đề.
d) Hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học; công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, buôn, tổ dân phố; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
đ) Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định. Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên địa bàn.
e) Chủ trì xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật để Giám đốc ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia góp ý các dự án, dự thảo văn bản trong lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác do Giám đốc giao.
g) Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực được phân công phụ trách.
 

- Tổ chức bộ máy: gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

 

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
1
Hoàng Trọng Hùng
Trưởng phòng
0262.8557789
0905 538 886
2
Trần Mạnh Hùng
P. Trưởng phòng
0262.3952120
0935 284 546