ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1442/QĐ-UBND.

Theo đó, Kế hoạch được triển khai trên toàn tỉnh, đặc biệt quan trọng tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mục tiêu đến năm 2025 là nâng cao nhận thức về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Sở, ban, ngành và đoàn thể thực hiện công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn; nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông của công chức, viên chức, nhân viên làm công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch; nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch. Phấn đấu đến năm 2030, các chỉ tiêu đã đặt ra trong giai đoạn 2019 – 2025 đạt 100%; đảm bảo công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn được duy trì bền vững.

Để đạt được những mục tiêu đó, Kế hoạch đã đề ra các nội dung thực hiện như sau:

Một là, đánh giá thực trạng công tác truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch trên toàn tỉnh.

Hai là, xây dựng, phát triển các loại hình tài liệu truyền thông và thông điệp truyền thông đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng truyền thông, từng vùng miền.

Ba là, tổ chức các hoạt động truyền thông vận động chính sách bằng nhiều hình thức tới các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch.

Bốn là, tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức phong phú, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nước sạch…

Năm là, nghiên cứu xây dựng các mô hình và tổ chức đánh giá, triển khai áp dụng các sáng kiến, mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng.

Sáu là, lồng ghép các hoạt động truyền thông về vệ sinh và nước sạch vào các chương trình, dự án có liên quan như Chương trình xây dựng nông thôn mới, dinh dưỡng, phòng chống dịch, các phong trào khác của các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội.

Bảy là, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác quốc tế và xã hội hóa về thúc đẩy các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi vệ sinh và nước sạch. Huy động sự hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp về cơ chế chính sách, về tăng cường phối hợp liên ngành, về chuyên môn, kỹ thuật và về tài chính để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế là đầu mối triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện…; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành địa phương trong tổ chức thực hiện.

Diễm Xuân

 

 

Tin đã đưa
  • Quy định mới về mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi ( 28/06/2019 )
  • Bộ Tài chính hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế ( 26/06/2019 )
  • Đắk Lắk triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ( 25/06/2019 )
  • Chính phủ quy định chi tiết điều kiện của người được đề nghị đặc xá ( 24/06/2019 )
  • Điều kiện và trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường ( 21/06/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk