ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

Nhằm tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, nội dung thông tin thiết yếu và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước, ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 467/QĐ-TTg về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Theo đó, có 10 chính sách cụ thể được tích hợp, đó là:

Một là, hỗ trợ đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở.

Hai là, hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ba là, thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

Bốn là, hỗ trợ về sử dụng dịch vụ viễn thông công ích (dịch vụ điện thoại cố định hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Năm là, hỗ trợ thông tin về giảm nghèo và cung cấp các nội dung thông tin thiết yếu.

Sáu là, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảy là, cung cấp sản phẩm báo chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Tám là, cung cấp các sản phẩm thông tin có tính chất chuyên biệt, có đối tượng phục vụ tập trung là nhân dân các dân tộc thiểu số.

Chín là, hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở.

Mười là, chính sách hỗ trợ dịch vụ bưu chính và phát hành báo chí đến khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tại mỗi chính sách được tích hợp nêu trên, đều quy định mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và nguồn kinh phí để thực hiện.

Quyết định này đề ra giải pháp tổ chức, nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách như sau:

Thứ nhất, các cơ quan được giao chủ trì quản lý, thực hiện các chính sách thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về hiệu quả của chính sách.

Thứ hai, tăng cường thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông có tính chuyên biệt cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Thứ ba, tăng cường phối hợp thực hiện các chính sách, tránh chồng chéo, trùng lắp; thực hiện chế độ báo cáo, giám sát, đánh giá thực hiện các chính sách để làm căn cứ cho việc xây dựng, đề xuất các chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn sau năm 2020.

Để tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương giám sát, đánh giá và chủ trì tổng hợp báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, đề xuất giải pháp tổ chức xây dựng chính sách tổng thể cho giai đoạn sau năm 2020; đồng thời, giao cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên cơ sở tuân thủ các hướng dẫn chuyên ngành, quy hoạch, kế hoạch phát triển và các quy định liên quan; chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện các chính sách tại địa phương theo thẩm quyền, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, không trùng lắp, chồng chéo khi triển khai các chính sách hỗ trợ...

H.C

Tin đã đưa
  • Họp Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” cấp tỉnh ( 09/05/2019 )
  • Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2018 ( 08/05/2019 )
  • Bảo đảm quyền học tập văn hóa, chính trị cho vận động viên ( 07/05/2019 )
  • Nghị định số 34/2019/NĐ-CP: Bổ sung quy định về thi tuyển công chức cấp xã ( 04/05/2019 )
  • Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022 ( 02/05/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk