ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Công chứng
 • Luật sư
 • Đấu giá tài sản
 • Giám định tư pháp
 • Quản lý, thanh lý tài sản
 • Hoạt động tư vấn pháp luật
 • Trọng tài thương mại; Thừa phát lại

 • BTTP
  BTTP
  PHAN MEM CONG CHUNG
  BỔ TRỢ TƯ PHÁP - CÔNG CHỨNG
  * Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  * Danh sách Công chứng viên đăng ký hành nghề tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  * Danh sách Người tập sự hành nghề công chứng tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Đàm Mạnh Hà
  Văn phòng công chứng Đàm Mạnh Hà thay đổi Trưởng Văn phòng công chứng từ bà Tào Thị Nga sang ông Đàm Mạnh Hà kể từ ngày 20/02/2020...
  Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Nguyễn Huy Giang
  Ngày 13/02/2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 28/QĐ-STP về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên...
  Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Như Cầu
  Văn phòng công chứng Nguyễn Như Cầu thay đổi Trưởng văn phòng công chứng từ ông Nguyễn Văn Tiết sang ông Nguyễn Như Cầu...
  Đề nghị cung cấp thông tin đăng ký hành nghề đối với công chứng viên Nguyễn Huy Giang
  ông Nguyễn Huy Giang, sinh ngày: 03/01/1967; Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 4327/QĐ-BTP...
  Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Tô Mạnh Hùng và ông Bùi Văn Nghị
  Ngày 07/01/2020, Sở Tư pháp đăng ký hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng Tô Mạnh Hùng và cấp Thẻ Công chứng viên đối với...
  Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động văn phòng công chứng Tô Mạnh Hùng
  Ngày 07/01/2020, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 17/TP-ĐKHĐ cho Văn phòng công chứng Tô Mạnh Hùng, nội dung cơ bản như sau...
  * Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  * Danh sách Công chứng viên đăng ký hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019).
  * Danh sách Người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  Công văn ngăn chặn giao dịch tài sản liên quan Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
  Công văn số 819/STP-BTTP ngày 02/12/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk, Công văn số 11591/PC03-Đ8 ngày 12/11/2019...
  Công văn ngăn chặn giao dịch tài sản liên quan Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
  Công văn số 691/STP-BTTP ngày 10/10/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk, Công văn số 9501/PC03-Đ8 ngày 03/10/2019...
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 19/12/2018)
  1 2 3 4