ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Công văn số 586/HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị phổ biến các luật mới ban hành
Danh sách thành viên hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Danh sách Báo cáo viên pháp luật tỉnh
Danh sách các đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận năm 2019
Kế hoạch số 05/KH-HĐPH ngày 31/01/2020 hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 10636/KH-UBND ngày 26/12/2019 triển khai công tác phổ biển, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 về việc công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh
Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 về việc thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
Tài liệu tập huấn Nghị định số 24/2019/NĐ-CP
Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk năm 2019
Đề cương Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 23/01/2019 của Sở Tư pháp Đắk Lắk về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Tư pháp năm 2019
Kế hoạch số 11462/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1 2 3 4 5